Eikona Group, Thessaloniki, Greece, 2009 | Art of Icons